Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА   

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 


НачалоДокументиДруги

РДГ Кюстендил | Документи

Заповед № РД 05-31 от 02.02.2016 г. за изваждане от употреба на ПМ серия П № 1094

изтегли
 
Заповед № 69/19.01.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Инвентаризация на горските култури за 2015 г.

изтегли
 
Заповед № РД 05-09 от 11.01.2016 г. относно прекратяване на явен търг за продажба на движими вещи отнети в полза на държавата

изтегли
 
Заповед № РД-49-523/30.11.2015 г. на Министъра на земеделието и храните

за утвърждаване на минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм, предоставяни от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ и техните териториални поделения, за периода от 01.03.2016 г. до 28.02.2017 г.


изтегли
 
Ценоразпис за организиран ловен туризъм през 2016 година

изтегли
 
Заповед № 934/17.12.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № РД 05-736 от 23.12.2015 г. на Директора на РДГ Кюстендил относно ограничаване на достъпа до дивечовъден участък "Дяк"

изтегли
 
Заповед за провеждане на второ лесоустройствено съвещание на комисия за предложения горскостопански план на горските територии собственост на Община Брезник

изтегли
 
Заповед № 962/18.12.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване

изтегли
 
Заповед № РД 05-702 от 11.02.2015 г. за изваждане от употреба на ПМ серия П № 1079

изтегли
 
Заповед № 835/24.11.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за ловуването по време на коледните и новогодишните празници 2015 г.

изтегли
 
Заповед № 886/08.12.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за ползването на контролни пластини за коледни елхи

изтегли
 
Заповед № 880/04.12.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на заповед № 796/11.11.2015 г.

изтегли
 
Заповед № 876/04.12.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 873/03.12.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед 815/17.11.2015 на изпълнителния директор на ИАГ относно изменения и допълнения при ползването на контролните пластини

изтегли
 
Заповед 837/24.11.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на максимален брой ловци в ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча

изтегли
 
Заповед 813/17.11.2015 на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 797/11.11.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 796/11.11.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 795/11.11.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 764/02.11.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 723/09.10.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 707/05.10.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 687/28.09.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 639/04.09.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 631/02.09.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 543/30.07.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на водосборите с поройна активност в горските територии на страната

изтегли
 
Заповед № 388/05.06.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 355/27.05.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 351/25.05.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 166/30.04.2015 г. на директора на РДГ София за невалидни кочани с превозни билети

изтегли
 
Заповед № 308/07.05.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на районите на дейност на Регионалните дирекции по горите

изтегли
 
Заповед № 302/04.05.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 283/28.04.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 266/15.04.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 244/02.04.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
СПИСЪК на земеделските територии, придобили характеристиките на гора, по смисъла на чл. 83 от Закона за горите, в териториалния обхват на ТП ДГС Карлово, ЮЦДП-Смолян, РДГ Пловдив, по землища на населените места

изтегли
 
СПИСЪК на земеделските територии, придобили характеристиките на гора, по смисъла на чл. 83 от Закона за горите, в териториалния обхват на ТП ДГС Ардино, ЮЦДП-Смолян, РДГ Кърджали, по землища на населените места

изтегли
 
СПИСЪК на земеделските територии, придобили характеристиките на гора, по смисъла на чл. 83 от Закона за горите, в териториалния обхват на ТП ДГС Хасково, ЮИДП-Сливен, РДГ Кърджали, по землища на населените места

изтегли
 
Статут на звено "Вътрешен одит"

изтегли
 
На основание чл. 83, от Закона за горите РДГ Берковица, публикува СПИСЪК на имотите в земеделски територии, придобили характеристика на гора по смисъла на Закона за горите,

установени при инвентаризацията на горските територии през 2012 г. в района на ТП ДГС ЧИПРОВЦИ


изтегли
 
Заповед № 107/13.02.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на лицата по чл.22, ал.4, т.1,2,3 от ЗЛОД, които да провеждат подготовка на кандидати за придобиване право на лов през 2015 г.

изтегли
 
Заповед № 89/06.02.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Инвентаризация на горските култури 2014 г.

изтегли
 
Заповед № 15/16.01.2015 г. на директора на РДГ Пловдив за невалидни кочани с превозни билети

изтегли
 
Заповед № РД-49-8/13.01.2015 г. на Министъра на земеделието и храните за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване за 2015 г.

изтегли
 
Заповед № 1066/29.12.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване за 2015 г.

изтегли
 
Заповед № 1008/05.12.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на Заповед № 960/20.11.2014 г. в частта по т. II

изтегли
 
Заповед №993/28.11.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение за Заповед №875/29.10.2014г.

изтегли
 
Заповед №992/28.11.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед №РД 49-378/05.11.2014 г. на министъра на МЗХ

за въвеждане на допълнителни изисквания при провеждане на окончателна фаза на краткосрочно-постепенната сеч в горите - държавна собственост


изтегли
 
Заповед №875/29.10.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образци на превозни билети по чл.211а от ЗГ

изтегли
 
Заповед №831/14.10.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
СПИСЪК на имотите по землища на населените места, за които в резултат на инвентаризацията на горските територии в района на ДГС „Видин” е установено, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на ЗГ

изтегли
 
Заповед № 670/26.08.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ за оправомощаване на директора на дирекция "ГЛД" да издава разрешения за ползване на дърва за огрев

изтегли
 
СПИСЪК на имотите по землища на населените места, за които в резултат на инвентаризацията на горските територии в района на ДЛС „Женда” е установено, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на ЗГ

изтегли
 
СПИСЪК на имотите по землища на населените места, за които в резултат на инвентаризацията на горските територии в района на ТП Д ГС „Ивайловград” е установено, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на ЗГ

изтегли
 
СПИСЪК на имотите по землища на населените места, за които в резултат на инвентаризацията на горските територии в района на ТП Д ГС „Пазарджик” е установено, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на ЗГ

изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ за обезсилване на служени карти

изтегли
 
Заповед №500/30.06.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образци за рекламен стандарт, табели и други нагледни материали

изтегли
 
Заповед №498/27.06.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 431/12.06.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ за оправомощаване на инж. Ценко Ценов да издава разрешения за ползване на дърва за огрев

изтегли
 
Заповед №400/31.05.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед №287/30.04.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед №286/30.04.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Отговор до РДГ Благоевград, касаещ указания за инвентаризация на изградените едроразмерни укрепителни съоръжения

изтегли
 
Заповед № 151/20.02.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед №140/19.02.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на лицата, които да проведат подготовка на кандидати за придобиване право на лов през 2014 г.

изтегли
 
Анализ на извършената през 2013 год. есенна инвентаризация на 1, 2, 3, 4 и 5-годишните горски култури

изтегли
 
Заповед № 625/29.06.2011 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на прeвозен билет за транспортиране на дървесина

изтегли
 
Заповед № 118/10.02.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № РД 49-12/10.01.2014 г. на министъра на МЗХ относно определяне цена на декар за компесационно залесяване през 2014 г.

изтегли
 
Заповед № 1213/21.12.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на цена за компесационно залесяване

изтегли
 
Ценоразпис за организиран ловен туризъм през 2014 година

изтегли
 
Заповед №РД 49-4/07.01.2014 г. на министъра на земеделието и храните

изтегли
 
Заповед №РД 49-133/09.04.2013 г. на министъра на земеделието и храните

изтегли
 
Заповед №03/02.01.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 1048/25.11.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ за създаване на работна група по прилагането на Регламент 995/2010 г.

Въпроси по прилагането на Регламент 995/2010 г., може да зададете на e-mail: tkrastev@iag.bg; tumbev@iag.bg


изтегли
 
Заповед № 1043/20.11.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на заповед № 967/05.11.2013 г.

изтегли
 
Заповед № 967/05.11.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на превозен билет, с който се придружават коледни елхи без коренова система

изтегли
 
Заповед №925/22.10.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповеди № 880,881,882,883/10.10.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 824/20.09.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на водосборите с поройна активност в горските територии на страната

изтегли
 
Заповед №770/28.08.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 659/09.07.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед №619/25.06.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ за отписване от публичния регистър на ИАГ на търговци за извършване на дейности в горски територии

изтегли
 
Заповед № 616/24.06.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ за отписванеот публичния регистъра на ИАГ на търговци за извършване на дейности в горски територии

изтегли
 
Заповед № 615/20.06.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 601/18.06.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 594/12.06.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 593/12.06.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 470/18.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповеди № 463,464/17.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 460/16.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ за изменение на Заповед № 378/25.04.2013 г.

изтегли
 
Заповеди № 452,453,454,455/15.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповеди № 444,445/14.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповеди № 432,433,434,435,436,437,438,439,440,441/13.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Програма за развитие и обучение на кадрите в ИАГ през 2013 г.

изтегли
 
Заповед № 422/10.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 423/10.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 424/10.05.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № РД 49-144/25.04.2013 г. на министъра на МЗХ, с която се утвърждават образци на позволителни за ползване на недървесни горски продукти

изтегли
 
Заповед № 389/26.04.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 388/26.04.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 386/26.04.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 387/26.04.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 385/26.04.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 378/25.04.2013 г. за утвърждаване на образец на превозен билет за транспортиране на гъби, горски плодове, ароматни и лечебни растения

изтегли
 
Инструкция

Инструкция за установяване и картиране на типовете горски месторастения и определяне състава на дендроценозите.


изтегли
 
Класификационна схема

Класификационна схема на типовете горски месторастения.


изтегли
 
ДО ВСИЧКИ ЛЕСОВЪДИ И ТЪРГОВЦИ, РЕГИСТРИРАНИ В ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИАГ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

изтегли
 
Заповед № 201/27.02.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ за заличаване регистрацията на физически лица, вписани в публичния регистър по чл. 39, ал. 2 от отменения Закон за горите

изтегли
 
Заповед № 199/27.02.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ за заличаване регистрацията на физически лица, вписани в публичния регистър по чл. 39, ал. 2 от отменения Закон за горите

изтегли
 
Нова тарифата за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите, в сила от 01.03.2013 г.

С постановление на Министерски съвет № 41 от 22.02.2013 г., обнародвано в Държавен вестник бр. 21 от 01.03.2013 г., е одобрена нова  тарифата за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите, в сила от 01.03.2013 г.

Новите такси, които се заплащат  за издаване на удостоверение за изработване на контролни горски марки (т. III от Заповед № 109/20.02.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ) и за издаване удостоверение за изработване на производствени марки (т. III-3 от Заповед № 110/20.02.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ) са в размер на 5,00 лв. за един брой удостоверение.


изтегли
 
Инвентаризация на горските култури 2012 г.

изтегли
 
Заповед № 147/14.02.2013 г. на и.д.изпълнителния директор на ИАГ за определяне на лицата, които да проведат подготовка на кандидати за придобиванве право на лов

изтегли
 
Заповед № РД 49-11/24.01.2013 г. на министъра на МЗХ за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване

изтегли
 
Заповед № 11/10.01.2013 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне цената за компесационно залесяване

изтегли
 
Заповед № РД 49-552/12.12.2012 г. на министъра на земеделието и храните и образец на позволително за ползване на недървесни горски продукти

изтегли
 
Ценоразпис за организиран ловен туризъм през 2013 година

изтегли
 
Заповеди на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители на ИАГ по чл. 197 от ЗГ

изтегли
 
Заповед № 666/10.10.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за правомощията на служители на ИАГ по чл. 197 от ЗГ

изтегли
 
Заповед № 654,655,656,657/10.10.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ относно правомощия на служители на ИАГ по чл.197 от ЗГ

изтегли
 
ДО ВСИЧКИ ЛЕСОВЪДИ И ТЪРГОВЦИ, РЕГИСТРИРАНИ В ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИАГ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

изтегли
 
Заповед № 602/25.09.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на инструктажи на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

изтегли
 
Заповед № 601/25.09.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на инж. Мария Динева да води и поддържа регистъра на трудови злополуки в ИАГ

изтегли
 
Заповед № 600/25.09.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на комитет по условия на труд към ИАГ

изтегли
 
Решение № 4 от заседание на Комисия за разглеждане на подадените заявления за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл 235 от ЗГ, проведено на 06.08 и 10.08.2012 г.

Лицата, подали в Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) заявления за вписване в публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдска практика, които не са представили някои от изискуемите документи, съгл. Чл. 237 от Закона за горите към подадени заявления, следва да ги представят в ИАГ към съответния входящ регистрационен номер.

 Приложение: списък на лицата


изтегли
 
Заповед № 517/22.08.2012 г. за отменяне на образец на служебна карта и утвърждаване на нов по чл.190, ал.3, т.1 от ЗГ

изтегли
 
Списък на лицата, които следва да представят допълнително диплома за завършено средно образование към подаденото заявление за вписване в публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика.

изтегли
 
Заповед № 302/16.05.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на служебна карта по чл. 190, ал. 3, т. 1 от Закона за горите

изтегли
 
Нов образец на заявление за ползване на платен годишен отпуск

изтегли
 
Заповед № 385/14.06.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образци на бланки по НКОГТ

изтегли
 
Заповед № 379/12.06.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на табела за обозначаване на горски разсадници

изтегли
 
Заповед № 375/11.06.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на табела за обозначаване на горските територии

изтегли
 
Заповед № 373/11.06.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ

изтегли
 
Заповед № 374/11.06.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образец на регистър на производствени марки по НКОГТ

изтегли
 
Заповед № 356/07.06.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на типове образци на бланки по НКОГТ

изтегли
 
Указания за Изработване, приемане и утвърждаване и актуализиране на горскостопански планове за горски територии – собственост на общини, физически и юридически лица и техни обединения

изтегли
 
На основание чл. 21, ал. 4 от Наредба № 1 за контрола и опазването на горските територии, Изпълнителна агенция по горите публикува обобщения годишен доклад за 2011 г.

изтегли
 
Заповед № РД 49-2/10.01.2012 г. на министъра на земеделието и храните

изтегли
 
Ценоразпис за организирания ловен туризъм в Република България за 2012 година

изтегли
 
Доклад за мониторинг върху изпълнението на националната стратегия за устойчиво развитие на горския сектор /2006-2015г./ и на стратегическия план за развитие на горския сектор /2007-2011г./

изтегли
 
Заповед № РД49-424/29.11.2011 г. министъра на земеделието и храните, относно възлагане на дейности и оправомощяване на длъжностни лица

изтегли
 
Заповед № РД 05-150 от 30.08.2011 г. на Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил

изтегли
 
Заповед № РД49-340/17.08.2011 г. на министъра на земеделието и храните, регламентираща износа на необработен дървен материал и съгласуване удостоверения за износ

изтегли
 
Заповед № 627/01.07.2011 г. за упълномощаване на директорите на РДГ за продажбата на отнети в полза на държавата вещи

изтегли
 
Заповед № РД 49-200/16.05.2011 г. на министъра на земеделието и храните относно пашата на селскостопански животни в горски територии държавна собственост

изтегли
 
Заповед № РД 49-201/16.05.2011 г. на министъра на земеделието и храните относно издаване на позволителни за недървесни горски продукти

изтегли
 
Покана за "Изработка и доставка на превозни билети по утвърден образец"

изтегли
 
Регламент № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал

В броя от 12.11.2010 г. на Официален вестник на ЕС беше публикуван приетия през месец октомври Регламент № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал. С предстоящото му влизане в сила се определят задължения на физически или юридически лица, които пускат на пазара дървен материал или изделия от дървен материал във всички държави членки на ЕС.

 


изтегли
 
Ценоразпис на фиданките, произведени на територията на РДГ за сезон 2010/2011 г.

Ценоразпис


изтегли
 
Ценоразпис за организиран международен ловен туризъм /Hunting tourizm prices for contact: hunting@iag.bg/

Ценоразпис


изтегли
 
Списък на излишните фиданки за залесяване, които се предлагат за продажба - хиляди броя по РДГ

Списък


изтегли
 
Нови бланки при изготвяне и оформяне на документите, създадени в резултат от дейността на административните звена на МЗХ

Нови бланки


изтегли
 
Минимални цени за ползване на дивеч и дивечови продукти за организиран ловен туризъм в Република България за периода от 01.01.2010 г. до 01.03.2011 г. с изключение на дивеча стопанисван и ползван по чл.2, ал.3 от ЗЛОД

Ценоразпис


изтегли
 
Антетка на Изпълнителна агенция по горите

Антетка


изтегли
 
Заповед № 96/10.06.2010 г. за движение на МПС в района на ДЛС "Витиня"

Заповед № 96/10.06.2010 г.


изтегли
 
Заповед № 1924/15.10.2009 г.

Заповед № 1924/15.10.2009 г.


изтегли
 
Указания за подобряване на контрола при планиране и провеждане на сечите

Указания за подобряване на контрола при планиране и провеждане на сечите


изтегли
 
Заповед № 1672/09.09.2009 г.

Заповед № 1672/09.09.2009 г.


изтегли
 
Етичен кодекс

Етичен кодекс


изтегли
 
Отчет за дейността на Инспекторат при ДАГ от 01.01.2009 г. до 30.06.2009 г.

Отчет за дейността на Инспекторат при ДАГ от 01.01.2009 г. до 30.06.2009 г.


изтегли
 
Заповед № 315/30.12.2008 г. за движението на МПС в района на ДЛС "Ропотамо"

Заповед № 315/30.12.2008 г.


изтегли
 
Постановление № 158 от 18 юни 2009 г.

Постановление № 158 от 18 юни 2009 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират в системата на Държавна агенция по горите по Закона за горите, приета с постановление № 202 на Министерски съвет от 2008 г.

 


изтегли
 
Програма за разселване на едър дивеч за 2009 г.

Програма за разселване на едър дивеч за 2009 г.


изтегли
 
Oтчет за дейността на Инспекторат при ДАГ от 01.01.2009 г. до 30.04.2009 г.

Oтчет за дейността на Инспекторат при ДАГ от 01.01.2009 г. до 30.04.2009 г.


изтегли
 
Годишен отчетем доклад на ДАГ за 2008 г.

Годишен отчетем доклад на ДАГ за 2008 г.


изтегли
 
Образци на документи по ползване на дървесина и недървесни горски продукти

Образци на документи по ползване на дървесина и недървесни горски продукти


изтегли
 
Годишен отчет за дейността на Инспекторат при ДАГ за 2008г.

Годишен отчет за дейността на Инспекторат при ДАГ за 2008г.


изтегли
 
Годишен отчетен доклад на ДАГ за 2007 г.

Годишен отчетен доклад на ДАГ за 2007 г.


изтегли
 
Харта на клиента

Харта на клиента


изтегли
 
Ролята на ръководителите в процеса на атестиране

Ролята на ръководителите в процеса на атестиране


изтегли
 
Списък класифицирана информация

Списък на категориите информация в Държавна агенция по горите, нейните структури, специализирани териториални звена и ДДС, класифицирани като служебна тайна


изтегли
 
Заповед № 223 / 23.02.2010г.

Заповед № 223 / 23.02.2010г.


изтегли
 
Годишен отчетем доклад на ИАГ за 2009 г.

Годишен отчетем доклад на ИАГ за 2009 г.


изтегли